Kontakt

Slauerhoffweg 11
8912 BH Ljouwert

Earder: Celsiusweg 4
8912 AN Ljouwert

Phone: 0031 (0) 517 234 234
e-mail:info@slaapschepen.nl

Bank details:
IBAN: NL23 Abna 0570 2930 22 taf Sleep Ships
BIC: ABNANL2A

Al ús kontrakten en boekings binneAlgemiene Betingsten of BBZ / TCNforce.

Commercial 58040269
BTW NL 8528.46.149.B01 Sleep Ships BV

Jo Namme (ferplichte)

Jo e-mail (ferplicht)

jo berjocht