0517 234 234

Wurkje by Slaapschepen.nl

Projektlieder
32-40 oeren | 03-01-2022 | Ljouwert

Jo binne ferantwurdlik foar projekten dy't ûnder syn/har lieding útfierd wurde en jo binne fan begjin oant ein belutsen by de realisaasje dêrfan. It opstarten fan it projekt is in grutte útdaging en dêr sille jo benammen op rjochtsje. Jo analysearje mooglike risiko's, problemen of feroaringen dy't de útfiering en deadlines fan it projekt kinne beynfloedzje en meitsje oanpassingen wêr nedich. It is wichtich dat jo in represintative en positive hâlding útstrielje foar de klant en it personiel oan board. Yn 'e praktyk binne jo faaks ûnderweis om de projekten te besykjen. Tink oan lokaasjes lykas Den Oever en Rotterdam. Mar jo dogge jo wurk ek op it kantoar yn Ljouwert.

Jo taken binne:

Skip mobilisaasje

Mobilisaasje operasjoneel

Aktueel projekt

Personiel

Wat jo bringe:

Jo krije fan ús:

Fansels is der ek wat tsjinoersteld. It útgongspunt is in kontrakt fan 32 of 40 oeren foar 7 moannen, mei de bedoeling om folle langer gear te wurkjen. Jo kinne ek it folgjende ferwachtsje:

Klinkt dit as wat foar jo? Sollicitearje no foar de posysje fan projektlieder per e-mail oan personnel@sleeping ships.nl